PL-Płock: Autobusy niskopodłogowe

2010/S 40-059075

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dostawy

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., Kontakt Jacek Woźnicki, Do wiadomości Jacek Woźnicki, 09-400 Płock, POLSKA/POLAND. Tel.  +48 243675167. E-mail jacek.woznicki@km.ump.pl. Faks  +48 243675114.

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.km.ump.pl.

Adres profilu nabywcy: http://www.km.ump.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:
Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Zakup 2 szt. nowych autobusów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa 2 sztuk nowych autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej , spełniających następujące wymagania.
1. Autobus winien spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia autobusu do ruchu zawartych w normach branżowych i przepisach w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia ogłoszonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003, Nr 32.262 z późniejszymi zmianami)
2. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO 5 co należy potwierdzić stosownymi dokumentami.
3. Autobus ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2010 i musi posiadać homologację w dniu odbioru autobusu
Pozostałe parametry techniczne określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34121400.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres:
Zakup 2 szt. nowych autobusów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 475 410,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 112 (od udzielenia zamówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium - 50 000 PLN, zabepieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % netto wartości zamówienia.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność w 6 równych ratach miesięcznych.
III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy, tj.
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; tj, posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 2 000 000,00 PLN(słownie: dwa miliony złotych).
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dostarczyli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia minimum 5 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej o długości 11,5 – 12 m.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
1/DW/2010.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
8.4.2010 - 10:00.
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.7) Warunki otwierania ofert:
Data: 8.4.2010 - 10:30.
Miejsce: Siedziba Zamawiającego.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23.2.2010.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 26 lutego 2010, godzina 11:55)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 691
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji