Płock: zakup olejów silnikowych i środków smarnych
Numer ogłoszenia: 143557 - 2009; data zamieszczenia: 31.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup olejów silnikowych i środków smarnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Olej silnikowy mineralny CG -4 SHPD SAE 15W/40 22 500L 2. Olej silnikowy półsyntetyczny 10 W 40 5000 L 3 Olej przekładniowy 80 W/90 2000 L 4 Olej przekładniowy syntetyczny do przekładni automatycznych 2200 L 5 Olej przekładniowy do przekładni kierowniczych autobusowych 1000 L 6 Smar wielofunkcyjny 800 kg 7 Smar do układu centralnego smarowania 150 kg Szczegółowe parametry techniczne określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.10.00-1, 09.21.11.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 5000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Gwarantują przebieg oleju silnikowego na poziomie 30.000 km. 3) Wyrażą zgodę na przeprowadzanie okresowych badań eksploatacyjnych wskazanego przedmiotu zamówienia 2 razy w ciągu trwania umowy w laboratoriach posiadających akredytację PCA na swój koszt. 4) Posiadają zatwierdzenia następujących producentów Mercedes Benz, Man, DAF w przypadku oleju silnikowego. 5) Posiadają zatwierdzenia następujących producentów Voith, ZF w przypadku olejów przekładniowych. 6) Posiadają zatwierdzenia następujących producentów Vogel, GROENEVELD w przypadku układów centralnego smarowania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający żąda, aby każdy z wykonawców złożył wraz z ofertą następujące oświadczenia 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów jeżeli w niniejszym postępowaniu występują wspólnie (składają jedną ofertę), 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych; 7. Dokumenty potwierdzające gwarantowaną wymianę oleju silnikowego po minimum 30000 km (minimum 5 referencji od firm wykonujących usługi komunikacji miejskiej) 8. Dokładny opis parametrów wraz z atestem i certyfikatami dla danych grup towarów 9. Świadectwo jakości wszystkich oferowanych produktów. 10. Informacje na temat możliwości przeprowadzania okresowych badań eksploatacyjnych, ich częstotliwości i warunkach. 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzanie okresowych badań eksploatacyjnych wskazanego przedmiotu zamówienia 2 razy w ciągu trwania umowy w laboratoriach posiadających akredytację PCA na koszt Dostawcy. 12. Dokumenty potwierdzające spełnianie zatwierdzenia następujących producentów Mercedes Benz, Man DAF w przypadku oleju silnikowego 13. Dokumenty potwierdzające spełnianie zatwierdzenia następujących producentów Voith, ZF w przypadku olejów przekładniowych 14. Dokumenty potwierdzające spełnianie zatwierdzenia Vogel, GROENEVELD w przypadku układów centralnego smarowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 80.00
  • 2 - stałość ceny - 20.00

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 - sekretariat Zarządu Spółki - pok. 217.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (poniedziałek, 31 sierpnia 2009, godzina 13:49)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 775
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji