Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3675167, faks 24 3675114.  www.kmplock.eu ogłasza postępowanie ofertowe   na „„Docieplenie ściany budynku administracyjnego nr 2 ściana wschodnia przy ul. Przemysłowej 17 w Płocku”

 

Zamówienie o wartości poniżej 30.000 Euro

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Docieplenie ściany budynku administracyjnego nr 2 przy ul. Przemysłowej 17 w Płocku” ” – zgodnie z załączonym przedmiarem robót,

 

Zamawiający nie dopuszcza      do składania oferty częściowej, wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 

 

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • posiadają wiedzę i doświadczenie;

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Termin wykonania zamówienia 42 dni od dnia przekazania placu budowy

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

 

Kryteria wyboru ofert- cena 100%

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 2. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Termin składania ofert - 14.11.2014r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock            Sp. z .o.o., 09- 400 Płock,  ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert - 14.11.2014r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.,         09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Możliwość zmiany zapisów umowy

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

 

a)         jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT - dopuszcza się zmianę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadą, że do ceny netto zostanie doliczona aktualna stawka podatku VAT;

 

b) jeżeli wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (m.in. zaistnienie siły wyższej, zmiany warunków atmosferycznych wpływających na wykonanie przedmiotu zamówienia) dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia;

 

c) jeżeli wystąpią okoliczności powodujące nieistotne zmiany w treści oferty lub umowy, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie;

 

d) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie tych zmian w umowie.

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty  do 50% wynagrodzenia umownego za roboty wykonane 2014r. zgodnie ze stanem zawansowania robót, w przypadku przerwania prac na wskutek warunków atmosferycznych

 

 

 

Inne istotne postanowienia.

 

 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonywanych prac w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż na czas niezbędny do dostosowania prowadzonych robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. W takim przypadku wykonawca nie może żądać wydłużenia  terminu wykonania robót.

 

2. W przypadku niemożliwości wykonywania robót ze względu na warunki atmosferyczne  Zamawiający wymaga zabezpieczenia wykonanych prac w taki sposób aby nie powodowało to degradacji ściany i innych elementów  i niszczenia wbudowanych materiałów.

 

3. Zamawiający wymaga aby roboty zostały wznowione niezwłocznie po ustaniu okoliczności powodujących przerwanie prac wskutek warunków atmosferycznych

 

 Specyfikacja diostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 04 listopada 2014, godzina 12:06)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 716
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 04 listopada 2014, godzina 12:10
 • Historia aktualizacji

 • 04 listopada 2014, godzina 12:10 Aktualizacja danych