Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.  www.kmplock.eu ogłasza postępowanie przetargowe na ubezpieczenie mienia KM- Płock Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Komunikacja Miejska – Płocka Sp. z o.o.  (CPV 66515400-7, CPV 66516000-0, CPV 66515000-3, 66512100-3, 66516100-1, 66514110-0) w poniższym zakresie:

a)      Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

b)      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

c)      Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem,

d)      Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW).

e)      Ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy.

Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane za pośrednictwem i przy udziale brokera ubezpieczeniowego EUROBROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Adama Czartoryskiego 13, 85-222 Bydgoszcz, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000091223, działającego przez Przedstawicielstwo w Płocku, 09-402 Płock, ul. Grodzka 15 lok. 8, tel./faks: 24 364 28 87

 Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń:

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

01.01.2014 do 31.12.2014

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

01.01.2014 do 31.12.2014

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

01.01.2014 do 31.12.2014

ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW)

01.01.2014 do 31.12.2014

ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy

07.04.2014 do 06.04.2015

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału.

1.         Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy.

2.         Zamawiający wymaga wykazania spełnienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczących:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

         Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

         Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.

b)posiadania wiedzy i doświadczenia.

          Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

c)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

         Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum po jednej osobie:

-                   do bieżącej obsługi ubezpieczeń Zamawiającego,

-                   uprawnionej do czynności likwidacji szkód komunikacyjnych i majątkowych,

które będą dedykowane do wykonania przedmiotu zamówienia dla sprawnej obsługi ubezpieczeń Zamawiającego.

d)        sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

         Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

4.             W celu wykazania spełnienia warunku określonego w ust. 2c, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy.

5.             Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składając odrębne oferty, obowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.

6.             Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zawarcie umów ubezpieczenia nie może się wiązać z nabyciem członkostwa w TUW. Wykonawca działający w formie TUW winien złożyć oświadczenie, że zawarcie ubezpieczenia na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą nie będzie się wiązało z nabyciem członkostwa w TUW.

7.             Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale IX. Oświadczenia i dokumenty mają spełniać wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

Wykaz oświadczeń I dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy.

1.        Dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VIII ust. 2 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

a)         oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,

b)        aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

c)         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia tj. będą dedykowane do obsługi ubezpieczeń Zamawiającego wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,

d)        oświadczenie Wykonawcy, działającego w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, że zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z nabyciem członkostwa w TUW, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

2.        Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, to:

a)         Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu.

b)        W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać złożenia dokumentów dotyczących w szczególności:

-         zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-         sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

-         charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

-         zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3.        Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

a)         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ,

b)        aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

4.         Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.         Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.         Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.

 Termin związania ofertą - 30 dni

 Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny ofert:

 Cena – 90%

Dodatkowe warunki ubezpieczenia -10%

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

a)       Termin składania ofert: 6.12.2013 r. do godz. 11:00.

b)       Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock.

c)       Termin i miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 6.12.2013 r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowej 17, 09-400 Płock. 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 6 lat temu (środa, 27 listopada 2013, godzina 09:18)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 734
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji