Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump.pl ogłasza III postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pn „Adaptacja lokalu użytkowego przy ulicy Jachowicza w Płocku”

 

Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja lokalu użytkowego przy ulicy Jachowicza w Płocku zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają:

projekt budowlany, adaptacji

projekt aranżacji,

przedmiary robót, będące integralną częścią specyfikacji

specyfikacja techniczna wykonania zadania

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia 30 dni

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Termin składania ofert

W dniu 15.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

 

W dniu 15.11.2010 godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 12:55)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 681
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji