Płock: zakup podnośnika 6 kolumnowego

Numer ogłoszenia: 192956 - 2008; data zamieszczenia: 19.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, fax 0243675114.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup podnośnika 6 kolumnowego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Podnośnik 6- kolumnowy przestawny

- nośność każdej kolumny minimum 6,0 ton (nośność zestawu minimum 36 ton)
- efektywna wysokość podnoszenia minimum1,8 m
- napęd elektro-hydrauliczny
- przystosowany do podnoszenia wszystkich typ autobusów (w tym niskopodłogowych)
- sterowanie do 6 kolumn z przełącznikiem góra - dół na minimum 10 metrowym kablu
- kontrola i sterowanie pracy do 6 kolumn na płycie sterującej znajdującej się na minimum jednej z kolumn
- podwójne zabezpieczenie przed osunięciem w dół chwytaków kół ( w tym jedno zabezpieczenie mechaniczne - system zapadkowy)
- prędkość opuszczania normalna i powolna
- zasilanie prądem zmiennym 400 V/50Hz
- zabezpieczenie elektryczne
- gwarancja minimum 36 m-cy
Podnośniki winny spełniać wymagania:
1) dotyczące oceny zgodności określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ,
2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa - Dz.U.2005.259.2170,
3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. - Dz.U.2002.4.43
4) Wykonawca winien zapewnić raz w roku w okresie gwarancji bezpłatne przegląd podnośników
5) Wykonawca winien przeszkolić pracownika Spółki w zakresie przeglądów okresowych urządzeń

Na powyższe wykonawca winien dostarczyć do oferty wymagane dokumenty


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.81.42.00-0.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 42.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. AKTUALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE WAŻNOŚĆ OFERTY.
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o
  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
  2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  3. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
  4. oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych;
  5. Formularz ofertowy
  6. Opis techniczny oferowanego urządzenia


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok 217.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 19 sierpnia 2008, godzina 10:48)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 800
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji