Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (024) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pn „Usługa wynajmu oraz serwisowania odzieży roboczej dla pracowników KM - Płock Sp. z o. o.””

 

Przedmiotem zamówienia jest  Usługa wynajmu oraz serwisowania odzieży roboczej dla pracowników KM - Płock Sp. z o. o.”

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a.   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b.   posiadają wiedzę i doświadczenie;

c.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d.   znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

f.    wykonali minimum 1 usługę wynajmu oraz serwisowania odzieży roboczej pracowników zajmujących się naprawą lub produkcją pojazdów, maszyn i urządzeń w okresie ostatnich trzech lat o wartości minimum 100.000 złotych brutto.

 

Termin wykonania zamówienia

30.05.2021

 

Wadium  nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium.

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

1.      W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. Niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1.      Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

1.2.      Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ ;

1.3.      Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania,   z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały należycie wykonane - z wykorzystaniem wzoru nr 5  do SIWZ;

1.4.      W przypadku korzystania z zasobów (potencjału) innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i/lub będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

2.1.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4.

2.2.      Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6

3.        Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

4.      Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.

       4.1 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1

       4.2 Oświadczenie o przynależności kapitałowej - Załącznik nr 9       - wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od publikacji na stronie zamawiającego informacji z otwarcia ofert

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1.       cena (koszt)                                   - 95%

2.       odpis na PFRON                            - 5%

 

Termin składania ofert

W dniu 19.04.2018 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

W dniu 19.04.2018r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 11 kwietnia 2018, godzina 12:28)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 639
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji