06/04/2017    S68    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Płock: Autobusy niskopodłogowe

 

2017/S 068-129561

 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

 

Dostawy

 

Dyrektywa 2004/17/WE

 

Sekcja I: Podmiot zamawiający

 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
Punkt kontaktowy: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Jacek Woźnicki
09-400 Płock
Polska
Tel.: +48 243675167
E-mail:
jacek.woznicki@kmplock.eu
Faks: +48 243675114

 

Adresy internetowe:

 

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kmplock.eu

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

 

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

 

I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

 

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

 

Dostawa 13 szt. autobusów.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

 

Dostawy
Kupno
Kod NUTS

 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 13 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, jednej marki,
o długości 11,5-12,5 m – 10 szt.
o długości 17,5-18,75 m – 3 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ wraz z załącznikami.

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

34121400

 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8)Informacje o częściach zamówienia

 

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 13 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, jednej marki,
o długości 11,5-12,5 m – 10 szt.
o długości 17,5-18,75 m – 3 szt.

 

II.2.2)Informacje o opcjach

 

Opcje: nie

 

II.2.3)Informacje o wznowieniach

 

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

 

w dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

 

Wadium – 300 000 PLN, zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia – 2% ceny brutto zamówienia.

 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 

III.1.4)Inne szczególne warunki:

 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

 

III.2)Warunki udziału

 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. niniejszej SIWZ, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;
1.2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ;
1.3. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały należycie wykonane – z wykorzystaniem wzoru nr 5 do SIWZ.
1.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości 15 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w zakresie wykazania spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.5. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.6. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert:
1.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.8. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4.
2.2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6
3. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
4. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.
4.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4.2. Formularz cenowy – załącznik nr 1a
4.3. Kalkulacja zużycia energii dla każdego typu pojazdów (zgodnie z załącznikiem nr 6 do Siwz Opisu przedmiotu zamówienia i wyposażenia
4.4. Do oceny składanej oferty – dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w Załącznika nr 6 do SIWZ.
4.5. Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty.
4.6. W przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, które będą powierzone podwykonawcom należy podać zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia.
4.7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego – lidera, pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców – złożone w formie oryginału lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące udziału towaru lub oprogramowania na podstawie art. 138c ust.1 pkt.4
6. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę wykonawcy.
7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Oświadczenia Wykonawców o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Każdy Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie wg załączonego wzoru o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – Załącznik nr 9 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, takie oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców.
10. Oświadczenie o obowiązku podatkowym w trybie art. 91 ust.3a – załącznik nr 10 do SIWZ
11. Oświadczenie o udziale towarów w trybie art. 138 ust. 1 pkt 4 – załącznik nr 11 do SIWZ
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
13. Jeżeli, w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę mają spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 mln złotych.

 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonali w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie, polegające na: realizacji dostawy autobusów co najmniej 10 szt. autobusów o długości 11,5-12,5 m i 3 szt. autobusów o długości 17,5 -18,75 m.

 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

 

Otwarty

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

 

1. Cena. Waga 60

 

2. Warunki gwarancji. Waga 20

 

3. Parametry techniczne. Waga 20

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

 

nie

 

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)

 

Dokumenty odpłatne: nie

 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

10.5.2017 - 10:00

 

IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 

polski.

 

IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.3.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 10.5.2017

 

Miejscowość

 

Płock

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania z powodu nie otrzymania dofinasowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych autobusów z powodu otrzymania dofinasowania w niższej wysokości jak planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W takim przypadku rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbędzie się na podstawie jednostkowych cen za autobus.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

 

VI.4.2)Składanie odwołań

 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

3.4.2017

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 06 kwietnia 2017, godzina 11:04)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 970
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji