OGŁOSZENIE O PISEMNYM

PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

z dnia  18.02.2008 r.

 

Komunikacja  Miejska-Płock Sp. z o.o., z siedzibą w Płock ul. Przemysłowa 17

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ulicy Czwartaków oznaczonej jako działka gruntu nr ewid. 524/7 o pow. 0,3234 ha dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW 84052 

 

Cena wywoławcza  wynosi 700.000 zł + 22% VAT

Oferenci przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w pieniądzu w kwocie  50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy) w terminie do dnia  24.04.2008r. do godz. 13.00  na konto  Bank Pekao S.A. I o/ Płock 17 1240 3174 1111 0000 2891 0750

Za chwilę wpłaty wadium ustala się chwilę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym KM- Płock

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres KM-Płock Sp. z o.o.  z dopiskiem „ działka” należy złożyć w siedzibie Spółki pok. 217. 

Termin składania ofert upływa w dniu  24.04.2008r. o godz. 13.00.

 

Termin związania ofertą – 30 dni

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; - aktualne wyciągi z KRS( trzy miesiące przed terminem składania ofert)

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) oświadczenie o terminie związania ofertą

 

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium

Otwarcie ofert odbędzie się  w siedzibie KM- Płock sp. z o.o. pok. 216 w dniu 24.04.2008r.               o godz.14.00.

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Techniczno-  Gospodarczego i Inwestycji Tadeusz Czartoryjski tel. 24 367-51-30

 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

 

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Warunkiem zawarcie umowy sprzedaży jest wpłata pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem  jej podpisania.

 

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

 

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 03 marca 2008, godzina 12:13)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 930
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji