Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe  na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania na terenie bazy

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania na terenie bazy Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.  obejmująca:

 

1. Przebudowę instalacji c.o. hali napraw nr 1

2. Przebudowę węzła cieplnego hali napraw nr 1

3. Przebudowę instalacji automatyki węzła cieplnego hali napraw nr 1.

 

Wszystkie prace związane z wykonywanym remontem,  winny być przeprowadzane przy  działającej  hali warsztatowej Zamawiającego

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia :

a)      określają przedmiar robót, będące integralną częścią specyfikacji

b)     specyfikacja techniczna wykonania zadania

Zamawiający nie dopuszcza             do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

o       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

o       posiadają wiedzę i doświadczenie;

o       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

o       znajdują się dobrej w sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2)      wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia  o wartości łącznej przekraczającej dwukrotną wartość robót stanowiących przedmiot zamówienia wycenionych w ofercie

Termin wykonania zamówienia 30 dni

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

             

1)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

2)      aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

3)      oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

4)      wykaz wykonanych minimum 3 robót  w okresie ostatnich pięciu lat zamówień,  o rodzaju robót podobnych  z  przedmiotem zamówienia,   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

Termin składania ofert

14.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

Otwarcie ofert

14.05.2010 godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (wtorek, 04 maja 2010, godzina 13:50)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 733
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 04 maja 2010, godzina 13:52
  • Historia aktualizacji

  • 04 maja 2010, godzina 13:52 Aktualizacja danych