Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie,                    tel. (24) 3675167, faks 243675114.  www.kmplock.eu  ogłasza postępowanie przetargowe  na  wykonanie zadania pn „badanie sprawozdania finansowego „Komunikacji Miejskiej- Płock” Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do  31 grudnia 2015 r.

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego „Komunikacji Miejskiej- Płock” Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do  31 grudnia 2015 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy  sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację  majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

 

Zamawiający nie dopuszcza    do składania oferty częściowej, wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 

 

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. posiadają doświadczenie zawodowe poprzez przedstawienie wykazu badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną z minimum 3 ostatnich lat, wraz z podaniem sum bilansowych,
 7. posiadają doświadczenie zawodowe poprzez przedstawienie wykazu badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną z minimum 3  ostatnich lat z branży komunalnej wraz z podaniem sum bilansowych.

 

Termin wykonania zamówienia 15.03.2016r.

 

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 

 

. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o

 

udzielenie zamówienia:

 

- wypełniony formularz oferty – wg załącznika nr 1,

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

 

- wpis  do rejestru biegłych rewidentów dokonanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

 

- wykaz badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną  z minimum 3 ostatnich lat, wraz z podaniem sum bilansowych,

 

- wykazu badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną z minimum 3 ostatnich lat z branży komunalnej wraz z podaniem sum bilansowych.

 

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Wymaga się, aby oferta zawierać dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON

 

-  oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych

 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 

 

Kryteria wyboru ofert

 

Cena – 100%

 

 

 

Termin składania ofert

 

W dniu 18.11.2015r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert

 

W dniu 18.11.2015r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

 

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna stronie

http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (poniedziałek, 09 listopada 2015, godzina 14:11)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 727
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji