Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.  www.kmplock.eu ogłasza postępowanie przetargowe na ubezpieczenie mienia KM- Płock Sp. z o.o.

 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.
(CPV 66515400-7, CPV 66516000-0, CPV 66515000-3, 66512100-3, 66516100-1, 66514110-0, 66512220-0) w poniższym zakresie:

a)                 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

b)                 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

c)                  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem,

d)                 Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW).

e)                 Ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy.

 

Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21,
kod pocztowy 87-100, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050455.

 

Szczegółowy zakres określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia:

a)                              dla ubezpieczeń określonych w punkcie II. 1. a-d) od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r,

b)                              dla ubezpieczenia określonego w punkcie II. 1. e) od 08.04.2012 do 07.04.2013.

 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności:

a)       są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów,

b)       prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia,

2.   posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia,

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: są w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję
  w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz dysponują odpowiednim zapleczem personalnym – co najmniej jeden likwidator majątkowy i komunikacyjny.
 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. w szczególności:

a)       posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2011 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %,

b)       posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2011 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 2. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

         WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

a)       Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt.
a.

c)       Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczone za zgodność przez wykonawcę.

3. Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, o których mowa w rozdziale IV SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Termin związania ofertą - 30 dni

 

             

Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

cena – 90%

zakres ochrony -10%

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

a)       Termin składania ofert: 5.12.2011 r. do godz. 10:45.

b)       Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock.

c)       Termin i miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 5.12.2011 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowej 17, 09-400 Płock.

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 23 listopada 2011, godzina 09:17)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 691
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji