Ogłoszenie

 

 Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza przetarg nieograniczony na

usługi bieżnikowania opon dla KM-Płock Sp. z o.o”. 

 

 

 

1. „Usługi bieżnikowania opon dla KM-Płock Sp. z o.o”  obejmują regenerację 160 szt. opon , bieżnik powinien spełniać następujące parametry

 

 

 

1)     Minimalna głębokość bieżnika  - 19 mm

2)     Minimalna szerokość pasa  - 230 mm

3)     Regeneracja opon będzie odbywać  się zgodnie z procedurami zawartymi  w regulaminie Nr 109 EKG ONZ w jednostce bieżnikującej opony, posiadającej homologację wydaną przez kompetentną władzę na podstawie przedmiotowego regulamin

 

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

 

3. Specyfikację dostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji - 12 m-cy do daty podpisania umowy

 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 

1) nie podlegają wykluczeniu;

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania tj.

 

 

 

  1. wykonali w ostatnich trzech latach minimum 2 usługi o wartości min. 100.000 zł netto każda, w zakresie bieżnikowania opon do autobusów, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy
  2. Gwarantują przebieg opon na poziomie minimum 180.000 km

 

5. Wymagane dokumenty

 

 

 

1.1.      Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

 

1.2.      Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ;

 

1.3.      Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania,   z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zastały należycie wykonane - z wykorzystaniem wzoru nr 5  do SIWZ.

 

1.4.      W przypadku korzystania z zasobów (potencjału) innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i/lub będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

 

2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

2.1.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4.

 

2.2.      Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6

 

3.      Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

 

4.      Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.

 

4.1 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1

 

5.      Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. (zgodnie z załącznikiem nr 8). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

1. Cena - 80 % znaczenie

 

2. Zgodność oferowanego bieżnika dla opon - 20 % znaczenie

 

 7. Termin składania ofert upływa dnia 2018.11.14 o godz. 10.00

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 217.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2018.11.14 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 215.

 

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

 9. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

 

Grzegorz Kulpa tel. 24 367-51-50, adres mailowy grzegorz.kulpa@kmplock.eu

 

Jacek Woźnicki tel. 24 367-51-67, adres mailowy jacek.woznicki@kmplock.eu

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 30 października 2018, godzina 08:13)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 820
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji