Płock: dostawa opon bezdętkowych
Numer ogłoszenia: 395122 - 2009; data zamieszczenia: 16.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa opon bezdętkowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opony winny być przeznaczone do eksploatowania w warunkach transportu zbiorowego miejskiego Opony bezdętkowe całostalowe miejskie ( city) 11 R 22,5 szt. 100 275 x 70 R 22,5 szt. 150 295 x 80 R 22,5 szt. 40.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.35.11.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych c) wykonali co najmniej 3 dostawy w okresie ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofert d) Gwarantują przebieg opon na poziomie minimum 150.000 km e) Udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: AKTUALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE WAŻNOŚĆ OFERTY. 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 4. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych; 5. Formularz ofertowy 6. wykaz wykonanych dostaw zawierający przynajmniej 3 dostawy wykonane w okresie 3 ostatnich lat (36 miesięcy przed terminem składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, zawierające informacje na temat gwarantowanego przebiegu opon bezdętkowych w warunkach miejskich na poziomie minimum 150.000 km - zgodnie z zaoferowanym typem opon w ofercie 7. oświadczenie Wykonawcy na temat stałości ceny - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny zgodnie z projektem umowy, przy czym pierwsza zmiana może nastąpić dopiero od 1 czerwca 2009 r. 8. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające producenta opony oraz wzór bieżnika opony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 65.00
 • 2 - preferowany bieżnik - 30.00
 • 3 - stałość ceny - 5.00

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska- Płock Spz. o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09- 400 Płock.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska- Płock Spz. o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09- 400 Płock - sekretariat Zarzadu Spółki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 16 listopada 2009, godzina 13:18)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 729
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji