Płock dn. 21.10.2014 r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.

 

ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż „Tokarki TR55/2000

 

o następujących parametrach technicznych

 

 

 

 

 

 1. Nazwa                                         - Tokarka TR55/2000

 2. Nr fabryczny                             - 1011324

 3. Sprzedawca                              - PONAR-REMO

 4. Data zakupu                              - 26.03.1981

 5. Data odbudowy wtórnej     - 11.03.1981

   

   

 

 1. Szacunkowa cena sprzedaży 4.000,00 zł + VAT. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie wadium w kwocie 400 zł należy złożyć w kasie Spółki. lub na  konto PEKAO S.A/ I oddział Płock 17124031741111000028910750,

 

 1. Wyżej wymienione urządzenie można oglądać w siedzibie spółki KM–Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17 w terminie do dnia 2014.10.31. do  godz.  12.00  
 2. Zamkniętą kopertę z  zaproponowaną ceną, z dopiskiem „tokarka” należy złożyć w siedzibie Spółki pok. 217. 
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 2014.10.31 o godz. 12.00.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie KM - Płock sp. z o.o. pok. 214 w dniu 2014.10.31 o godz.12.15.
 5. Szczegółowych informacji udziela p. Krzysztof Krysiak – tel.  24 367-51-30
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę, 
 8. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,
 9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 23 października 2014, godzina 09:38)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 694
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji