Płock: zakup autokaru turystycznego używanego
Numer ogłoszenia: 165354 - 2009; data zamieszczenia: 25.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup autokaru turystycznego używanego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Autobus musi spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu zawarte w Dziale III Ustawy Prawo o ruchu drogowym musi posiadać homologację oraz być dopuszczony - do ruchu na terenie RP 2) Autobus musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2003r. z udokumentowanym przebiegiem nie większym niż 320 tys. Km, bez uszkodzeń pokolizyjnych 3) Autobus musi spełniać następujące wymagania: Silnik o mocy minimum 320 kW, pojemność silnika pow. 12.000 cm3, spełniający normę emisji zanieczyszczeń Euro 3 Skrzynia biegów automatyczna minimum 12 biegowa Układ hamulcowy wyposażony w systemy EBS, lub ABS i ASR Pozostałe parmaretry techniczne określa SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 4. oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych; 5. Formularz ofertowy 6. Oświadczenie wykonawcy , że oferowany autobus spełnia wszystkie warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, 09 -400 Płock.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Komunikacji Miejskiej-Płock sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17, 09 -400 Płock w sekretariacie Zarządu Spółki..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (poniedziałek, 25 maja 2009, godzina 14:35)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 736
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji