Płock: zakup 2 szt. autobusów miejskich używanych
Numer ogłoszenia: 111314 - 2008; data zamieszczenia: 27.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, fax 0243675114.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.km.ump.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup 2 szt. autobusów miejskich używanych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup 2 szt. autobusów miejskich używanych 1) Autobusy muszą spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu zawarte w Dziale III Ustawy Prawo o ruchu drogowym, muszą posiadać homologację oraz być dopuszczone do ruchu na terenie RP 2) Długość autobusów 14,5- 15 m. 3) Autobusy muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2003 roku, z udokumentowanym przebiegiem nie większym niż 450 tys. km. 4) Autobusy muszą posiadać przynajmniej 3 bezstopniowe wejścia , bez stopnia poprzecznego wewnątrz pojazdu. 5) Autobusy nie mogą być uszkodzone lub powypadkowe. 6) Autobusy muszą być identyczne co do typu, wyposażenia, specyfikacji technicznej i roku produkcji 7) Autobusy muszą spełniać następujące wymagania: Silnik o mocy minimum 220 kW, spełniający normę emisji zanieczyszczeń Euro 3 Skrzynia biegów automatyczna , z retarderem Liczba miejsc minimum: 45 siedzących, 75 stojących Liczba drzwi minimum 3 drzwi dwuskrzydłowych otwieranych do wewnątrz Wyposażenie: tablice kierunkowe w pełni sprawne ze sterownikiem z możliwością programowania - sterownik powinien być zaprogramowany według przekazanych aktualnych danych o nr linii i trasach przejazdu Zamawiającego ,dodatkowe niezależne ogrzewanie wodne, zawieszenie pneumatyczne - system Ecas, przyklęk, 3 szyberdachy , pneumatyczny fotel kierowcy, ogrzewane lusterka sterowane elektrycznie, radioodtwarzacz, rampa inwalidzka Układ hamulcowy ABS, 8) Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie Zamawiającego 9) Autobus powinien posiadać przegląd producenta autobusu wykonany w autoryzowanej stacji obsługi z wymianą filtrów, płynów eksploatacyjnych, pasków, likwidacją wycieków płynów eksploatacyjnych i olejów silnika , a w przypadku posiadania klimatyzacji - powinien posiadać wykonanie obsługi klimatyzacji. Czynności te powinny być udokumentowane w książce pojazdu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.11.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 4. oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych; 5. Formularz ofertowy. 6. Oświadczenie wykonawcy , że oferowany autobus spełnia wszystkie warunki techniczne wymagane przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.km.ump.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2008 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Zarządu Spółki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 27 maja 2008, godzina 13:12)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 730
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji