OGŁOSZENIE

 

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie zgodnie z „art. 138 o” ustawy  Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o.

 

 

 

1.             Ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o.  (CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie) obejmuje :

 

1)     ochrona mienia w dni robocze w wymiarze 48 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu:

 

 • 8 godzin zmiana I: brama pomocnicza (8)
 • 24 godziny zmiana II; plac postojowy (8), brama główna (8), brama pomocnicza (8)
 • 16 godzin zmiana III; brama główna (8), plac postojowy (8)

 

 

 

2)     ochrona mienia w dni wolne i soboty w wymiarze 60 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu:

 

 

 

 • 24 godziny zmiana I; brama główna (8), brama pomocnicza (8), plac postojowy (8),
 • 20 godzin zmiana II; brama główna (8), plac postojowy (8), brama pomocnicza (4),
 • 16 godzin zmiana III; brama główna (8), plac postojowy (8).

 

 

 

3)     ochrona mienia w niedziele w wymiarze 56 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu:

 

·         24 godziny zmiana I; brama główna (8), brama pomocnicza (8), plac postojowy (8),

 

·         16 godzin zmiana II; brama główna (8), plac postojowy (8),

 

·         16 godzin zmiana III; brama główna (8), plac postojowy (8).

 

 

 

4)     ochrona mienia w święta w wymiarze 48 łącznych godzin pracy pracowników ochrony na dobę (3 zmiany, 3 łączone posterunki), według następującego rozkładu:

 

·         16 godziny zmiana I; brama główna (8), plac postojowy (8),

 

·         16 godzin zmiana II; brama główna (8), plac postojowy (8),

 

·         16 godzin zmiana III; brama główna (8), plac postojowy (8).

 

   

 

2.   Termin wykonania zamówienia - od dnia 01.04.2019 od godziny 6:00 do 01.04.2020 do godziny 6:00.

 

 

 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 uPzp;

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania tj.

 

 

 

a.   wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  minimum 2 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy,

 

b.   posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 

c.   są ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 1.000.000 zł (słownie: 1 mln zł)

 

 

 

4.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1)   W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. niniejszego Ogłoszenia, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1.1.         Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do Ogłoszenia;

 

1.2.         Oświadczenie o udostepnieniu zasobów  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do Ogłoszenia, jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. Oświadczenie o udostępnianiu zasobów podpisuje osoba reprezentująca podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy;

 

1.3.         Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania,z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zastały należycie wykonane - z wykorzystaniem wzoru nr 5  do Ogłoszenia;

 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 i ust 5 uPzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

2.1.     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

 

2.2.     Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

 

3) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 1.000 000, 00 zł.

 

4) Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia

 

5)       Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

 

6)     Pozostałe wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.

 

              6.1 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

              6.2 Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium.

 

5. Wadium

 

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), przed upływem terminu składania ofert.

 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 

1.1.    pieniądzu

 

1.2.    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 

1.3.    gwarancjach bankowych;

 

1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych;

 

1.5.    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 ,Nr 42, poz.  275 z późn. zm.).

 

2)   W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę należy przelać na konto Zamawiającego:

 

 KM- Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17 lub na konto PEKAO S.A/ I oddział Płock 17124031741111000028910750, z dopiskiem „Wadium –ochrona ”.  

 

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W przypadku przelewu wadium
na konto Zamawiającego, do oferty należy dowód wykonania przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 

 6. Miejsce oraz  termin składania ofert i otwarcia ofert

 

 

 

1.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  Komunikacji Miejskiej– Płock Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,  pok. 217 do dn. 11.03.2019r. do godz. 10°°

 

2. Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się na zasadach określonych w ustawie Prawo  zamówień publicznych w dniu  11.03.2019r.  godzinie  10.30  w siedzibie zamawiającego, pok. 214.

 

7. Kryteria ocen ofert

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

1) cena – 80%  = 80 pkt

 

cena najniższa brutto                                                                

 

ocena punktowa =        ---------------------------------- x 80 pkt.

 

cena badana brutto

 

 

 

2) odpis na PFRON – 20% = 20 pkt

 

a)            0 -   10%          - 0 pkt.

 

b)            11% - 20%        - 5 pkt.

 

c)            21% - 49 %       - 10 pkt

 

d)            50% i więcej     - 20 pkt.

 

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 28 lutego 2019, godzina 09:05)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 668
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji