Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (024) 3675167, faks 0243675114.  www.kmplock.eu ogłasza II postępowanie przetargowe  na

 

wykonanie zadania pn: „posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 5000 litrów ze zintegrowanym dystrybutorem paliw na paliwo B-100, przyłączem elektrycznym i zadaszeniem nad zbiornikiem.”

 

Zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 5000 litrów ze zintegrowanym dystrybutorem paliw na paliwo B-100, przyłączem elektrycznym i zadaszeniem nad zbiornikiem.”

 

 

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają:

 

 1. przedmiary robót, będące integralną częścią specyfikacji

 2. dokumentacja projektowo-techniczna wykonania zadania

   

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

   

 

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  • posiadają wiedzę i doświadczenie;

  • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej 1 robotę budowlaną o wartości łącznej przekraczającej równowartość robót stanowiących przedmiot zamówienia wycenionych w ofercie, przy czym wartość  robót nie może być niższa niż 50.000 zł 

   

  Termin wykonania zamówienia

 

21 dni od daty przekazania placu budowy

 

Wadium – 1000,00 zł

 

Kryteria wyboru ofert- cena 100%

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. Wymagane dokumenty

 

 1.  

 

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

   

 2. oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2

   

 3. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

   

 4. wykaz wykonanych robót - minimum 1 roboty  w okresie ostatnich pięciu lat zamówień a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 4

 5. Informację dotyczącą przynależności  do grupy kapitałowej - załącznik nr 5

 6. Informację dotyczącą podwykonawców – zgodnie z załącznikiem nr 6

 7. Kosztorys ofertowy

 

 

 

Termin składania ofert  - 18.04.2014r. godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

 

Otwarcie ofert  - 18.04.2014r. godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 10 kwietnia 2014, godzina 13:37)
 • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
 • Ilość wyświetleń: 2 694 747
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji