Ogłoszenie

 

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24)

 

3675167, faks 243675114. www.km.ump.pl ogłasza postępowanie ogłasza postępowanie zgodnie z „art. 138 o” ustawy pzp   Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o.

 

Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia KM- Płock Sp. z o.o.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ogłoszeniu  zgodnie z „art. 138 o” ustawy pzp   dostępnej na stronie http://www.kmplock.eu/www/spec_reg/

 

 Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej,, nie dopuszcza wariantowej

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

 

warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

 1) nie podlegają wykluczeniu;

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania tj.

 

 

 

a.   wykonali w ostatnich 3 latach  minimum 2 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy,

 

b.   posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 

c.   są ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 2.000.000 zł

 

Termin wykonania zamówienia

 

1.04.2017 od godziny 6:00 do 1.04.2018 do godziny 6:00.

 

Wadium 4.000 zł

 

Nie przewiduje się obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 

 

1.      W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w Rozdz. VIII. Niniejszego Ogłoszenia, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1.1.      Oświadczenie składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do Ogłoszenia;

 

1.2.      Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do Ogłoszenia;

 

1.3.      Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania,   z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zastały należycie wykonane - z wykorzystaniem wzoru nr 5  do Ogłoszenia;

 

1.4.      W przypadku korzystania z zasobów (potencjału) innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i/lub będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, stanowiącego przedmiot postępowania.

 

2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 

2.1.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4.

 

2.2.      Oświadczenie dotyczące podanych informacji z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6

 

3.         Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 2.000 000, 00 zł.

 

4.         Koncesja

 

5.        Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

 

6.      Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty.

6.1 Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1

 

6.2 Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium.

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 02 marca 2017, godzina 13:02)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 669
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji