Ogłoszenie

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump.pl ogłasza postępowanie przetargowe  na przebudowę hali napraw nr 1 – sufit podwieszony do konstrukcji dachowej 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa hali napraw nr 1 – sufit podwieszony do konstrukcji dachowej  na terenie bazy Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.  obejmująca:

 

1. Wzmocnienie kratowej konstrukcji stalowej dachu

2. Wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego

3. Wykonanie ocieplania sufitu podwieszanego

4. Wykonanie kanałów wentylacyjnych

 

Wszystkie prace związane z wykonywanym remontem,  winny być przeprowadzane przy  działającej  hali warsztatowej Zamawiającego

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają:

a)      przedmiar robót, będące integralną częścią specyfikacji

b)     specyfikacja techniczna wykonania zadania

Zamawiający nie dopuszcza             do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 o        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

o        posiadają wiedzę i doświadczenie;

o        dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

o        znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2)      wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym związanych z remontem konstrukcji stalowych w zakresie połączeń spawanych i skręcanych  stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości łącznej przekraczającej równowartość robót stanowiących przedmiot zamówienia wycenionych w ofercie, przy czym wartość pojedynczej roboty nie może być niższa niż 100.000 zł

Termin wykonania zamówienia 90 dni

Wadium – 6.000 zł

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

             

1)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

2)      aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

3)      oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

 

4)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

5)      wykaz wykonanych minimum 2 robót  w okresie ostatnich pięciu lat zamówień,  o rodzaju robót podobnych  z  przedmiotem zamówienia,  (związanych z remontem konstrukcji stalowych w zakresie połączeń spawanych i skręcanych)   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

 

6)      wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacjà o podstawie do dysponowania tymi osobami

 Termin składania ofert

15.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 217.

Otwarcie ofert

15.06.2010 godzina 10:30, miejsce: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o., 09- 400 Płock, ul. Przemysłowa 17 pok. 215.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 02 czerwca 2010, godzina 13:42)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 737
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji