Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114.  www.km.ump ogłasza postępowanie przetargowe na ubepieczenie mienia KM- Płock Sp. z o.o.

 

  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Komunikacja Miejska – Płocka Sp. z o.o.  (CPV 66515400-7, CPV 66516000-0, CPV 66515000-3, 66512100-3, 66516100-1, 66514110-0) w poniższym zakresie:

a)      Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

b)      Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

c)       Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem,

d)      Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW).

e)      Ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy.

 

Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21,
kod pocztowy 87-100, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050455.

 

Szczegółowy zakres określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

I.            OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia dla części pierwszej i drugiej, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności:

a)      są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów,

b)      prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co najmniej  w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia,

3.        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: są w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję
w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz dysponują odpowiednim zapleczem personalnym – co najmniej jeden likwidator majątkowy i komunikacyjny.

4.        sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. w szczególności:

a)      posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2010 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %,

b)      posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 30.06.2010 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%.

5.        Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

II.            WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.      Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.      Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

a)      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)      Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt. a.

c)       Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczone za zgodność przez wykonawcę.

3.      Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).

4.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, o których mowa w rozdziale IV SIWZ (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Termin związania ofertą - 30 dni

 

             

Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

cena – 90%

zakres ochrony -10%

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

a)       Termin składania ofert: 6.12.2010 r. do godz. 10:45.

b)       Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock.

c)       Termin i miejsce otwarcia ofert: Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 6.12.2010 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. ul. Przemysłowej 17, 09-400 Płock.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 24 listopada 2010, godzina 07:48)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 737
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji