Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (024) 3675167, faks 0243675114. działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień

ogłasza przetarg nieograniczony na : dostawę olejów i środków smarnych

Szczegółowe parametry techniczne określa Specyfikacja techniczna. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie www.kmplock.eu , zakładka specyfikacje  

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 17, 09- 400 Płock pok. 217  w dniu 20.12.2012r. do godz. 11.30.

Kryteria oceny ofert:   cena - 100%.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
 www.kmplock.eu , w siedzibie Zamawiającego pok. 213, w godz. 07.00-15.00,

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 17 pok. 214 w dniu 20.12.2012r. o godz. 12.00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy   od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wadium – 3000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty, która jest szacowaną na dzień otwarcia ofert kwotą wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie usługi objętej niniejszym zamówieniem.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

1)       nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)       Posiadają zatwierdzenia lub dopuszczenia następujących producentów Mercedes Benz, Man, DAF  w przypadku oleju silnikowego.

3)       Posiadają zatwierdzenia lub dopuszczenia następujących producentów Voith, ZF w przypadku olejów przekładniowych.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.Zamawiający żąda, aby każdy z wykonawców złożył wraz z ofertą następujące oświadczenia

 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli   odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie   wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów jeżeli w niniejszym   postępowaniu występują wspólnie (składają jedną ofertę),

  1. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.       oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;

4.       Karta informacji technicznej do każdego produktu 

5.       Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań  następujących producentów Mercedes Benz, Man , DAF w przypadku oleju silnikowego (zatwierdzenia lub dopuszczenia)

6.       Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań następujących producentów Voith, ZF w przypadku olejów przekładniowych (zatwierdzenia lub dopuszczenia)

7.       Formularz ofertowy

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Grzegorz Kulpa                           tel. 367-51-50 sprawy merytoryczne

Jacek Woźnicki                          - tel. 367-51-67 sprawy formalno – prawne.

 

 

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 12 grudnia 2012, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 709
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji