OGŁOSZENIE

Komunikacja Miejska - Płock sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. (24) 3675167, faks 0243675114. działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień

ogłasza przetarg nieograniczony na :

zakup 2 szt. autobusów używanych spełniających następujące parametry techniczne:   

 Autobusy muszą spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu  zawarte w Dziale III Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, muszą posiadać homologację oraz  być dopuszczone do ruchu na terenie RP

1)       Długość autobusów 17,5 – 18,5 m.

2)       Autobusy muszą być zarejestrowane nie wcześniej niż w 1999r. z udokumentowanym  przebiegiem nie większym niż  420 tys. km.

3)       Autobusy muszą posiadać przynajmniej 3  bezstopniowe wejścia , bez stopnia poprzecznego wewnątrz pojazdu.

4)       Autobusy nie mogą być uszkodzone lub powypadkowe.

5)       Autobusy muszą być identyczne co do typu, wyposażenia, specyfikacji technicznej i roku produkcji

6)       Szczegółowe parametry techniczne określa Specyfikacja techniczna

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 17, 09- 400 Płock pok. 217  w dniu 25.02.2010r. do godz. 10,00.

Kryteria oceny ofert:   cena - 100%.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.km.ump.pl Sp. z o.o. , w siedzibie Zamawiającego pok. 213, w godz. 07.00-15.00,

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 17 pok. 214 w dniu 25.02.2010r. o godz. 10,30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: 7  od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wadium - nie wymaga się.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę.

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      posiadają wiedzę i doświadczenie;

3)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      znajdują się dobrej w sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Robert Pawłowski - tel. 24 367-51-54

2. Jacek Woźnicki     - tel. 24 367-51-67


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 17 lutego 2010, godzina 11:38)
  • Osoba publikująca: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Nadzór nad treścią: Jacek Woźnicki - Redaktor Biuletynu
  • Ilość wyświetleń: 2 694 670
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji